Nano Bạc C-BIO

  • Ổn định màu nước ao, duy trì nước ao thưa thoáng, ngăn ngừa sự phát triển quá mức có thể thành dịch bệnh của vi-rút, vi khuẩn, tảo, nấm và động vật nguyên sinh.
  • Sát trùng phổ rộng, tiêu diệt hầu hết vi khuẩn thường gặp (650 loại vi khuẩn), vi rút, nấm đơn bàoa